Uutiskirjeen tilaajarekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja asetuksen (EU 679/2016 12 22) mukainen rekisteröidyn informointiasiakirja Tieteessä tapahtuu -lehden uutiskirjeen tilaajarekisteristä.

Laatimispäivä 24.2.2022

Päivitetty yhteystietojen osalta 20.10.2022

1. Rekisterinpitäjä

Tieteellisten seurain valtuuskunta
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
Y-tunnus: 0524704 5

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimituspäällikkö Taina Vuokko
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki
taina.vuokko(at)tsv.fi
Puh. +358 44 493 9020

3. Käsittelijä

Gruppo Oy
Y-tunnus: 2190176 4
Laivurinkatu 37
00150 Helsinki

4. Rekisterin nimi

Tieteessä tapahtuu -lehden uutiskirjeen tilaajarekisteri

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Tieteessä tapahtuu -lehden numeroiden ilmestymisestä ja mahdollisista lehden järjestämistä tapahtumista tiedottamiseen.

Henkilötietoja käsitellään seuraavin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisin oikeusperustein:

1. Rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus (joka on asiakkaan peruutettavissa milloin tahansa)

6. Tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Tilaajan sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan uutiskirjeen tilaajalta itseltään hänen tilatessaan uutiskirjeen.

8. Tietojen siirto muihin palveluihin

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei siirretä muihin palveluihin.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi.

Tilaaja voi perua uutiskirjeen koska tahansa ja saada tietonsa poistetuksi.

11. Rekisterin tietojen suojaaminen

Rekisterin tiedot on tallennettu Gruppo Oy:n järjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tieto ja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa.

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa.

14. Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli tätä selostetta muutetaan, muutokset laitetaan näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä informoidaan rekisterinpitäjän verkkosivuilla.