Näkemyksiä tutkimustiedon hyödyntämisestä

Uutisia   14.6.2017 13.14   Päivitetty 14.2.2019 10.10

Tekesin rahoittaman Accelerator Chain -hankkeen raportti kokoaa yhteen tutkijoiden kertomia kokemuksia tutkimustulosten yhteiskunnallisen hyödyntämisen onnistumisista ja haasteista. Monella oli hyviä kokemuksia esimerkiksi työskentelystä tiedotusvälineiden kanssa. Yleisin näkemys oli, että tutkimustuloksia voi parhaiten hyödyntää akateeminen yhteisö tai julkinen sektori. Tärkeimmäksi asiaksi koettiin verkostoituminen yliopiston ulkopuolisten tahojen kanssa ja akateemisen maailman sisällä.

Haasteeksi nähtiin puolestaan päättäjien ja yhteiskunnan kanssa tehty yhteistyö, koska koettiin, että päättäjät eivät osaa tai halua hyödyntää tutkimustietoa täysmittaisesti päätöksenteon tukena. Vastaajat kertoivat, että perustutkimuksella ei aina nähdä olevan arvoa yhteiskunnallisesti, vaikka siihen pohjautuu kaikki uusi tieto. Myös rahoituksen ja resurssien puute on merkittävä haaste tutkimuksen yhteiskunnallisessa hyödyntämisessä. Projektiluontoinen rahoitus estää jatkuvuuden, jota tarvittaisiin tutkimuksen ja yhteiskunnallisen dialogin mahdollistamiseen.

Yhteistyökumppaniksi tutkimustulosten yhteiskunnalliseen hyödyntämiseen kaivattiin sellaista yhteiskunnallista toimijaa, jolla on oman alan suunnitteluvastuuta. Tärkeinä yhteistyökumppaneina pidettiin myös eri alojen erikokoisia yrityksiä. Yliopiston toivottiin antavan apua yhteistyökontaktien löytymiseen ja erityisesti innovaatiopalveluiden tulee vastaajien mielestä olla hyvin verkostoituneita julkiselle sektorille ja yritysmaailmaan, jotta syntyneiden innovaatioiden jalkauttamiselle olisi selkeä väylä. Moni kaipasi myös hyviä kontakteja medioihin ja markkinointiapua.

Uusi tieto ja osaaminen yliopistosta yhteiskuntaan – Henkilöstökyselyn tulokset: https://www.jyu.fi/it/tutkimus/infjulk37