Avoimen tieteen uutisia 4/2019

Avoimen tieteen uutisia   13.6.2019 8.11   Päivitetty 13.6.2019 10.30

Aineistot avoimesti saataviksi – mutta miten?

Toiveena on, että tutkittu tieto olisi mahdollisimman helposti ja nopeasti kaikkien käytettävissä. Tämä tarkoittaa myös tutkimuksessa tuotettujen aineistojen ja datan jakamista toisille tutkijoille sekä yhteiskunnassa päättäjille ja ihan kaikille kiinnostuneille. Aineistojen avoin saatavuus ei ole kuitenkaan helppoa eikä yksinkertaista. Siihen liittyy haastavia teknisiä, eettisiä ja juridisia kysymyksiä. Suomalainen tutkimusyhteisö kokoontui pohtimaan näitä Avoimen tieteen kevätpäivillä Tampereella 14.5.2019.

Aineistojen avoimen saatavuuden juridiset kysymykset mietityttävät organisaatioita, rahoittajia ja tietysti tutkijoita. Kysymysten ytimessä on pohdinta, kenellä on oikeus hyötyä tutkimusaineistoista, kuka oikeuksista päättää ja kuka on vastuussa aineistojen saatavuuden ylläpitämisestä. Tutkimusaineistojen omistajuus on vaikeasti määriteltävä kysymys: onko kyse tutkijan vai organisaation omistajuudesta? Ja toisaalta, jos aineistoa on kerätty suurella joukolla pitkäjänteisessä tutkimuksessa, omistajuuskysymykset mutkistuvat entisestään. Omistajuus voi olla merkittävää yksittäiselle tutkijalle omaa urapolkua suunnitellessa tai organisaatiolle arvokasta omaisuutta. 

Mahdollisimman aikainen sopiminen on tärkeä osa näiden kysymysten ratkaisua. Kevätpäivillä yksi avoimien aineistojen työryhmistä kertoi, miten lisenssien laaja käyttö selkeyttäisi aineistojen avointa saatavuutta. Työryhmä on antanut suosituksen organisaatioille, miten ja missä tutkijan työn eri vaiheissa olisi erityistä tarvetta sopimiselle ja tuelle myös lisensoimisen mahdollistamiseksi. 

Keskeisiä eettisiä kysymyksiä aineistojen avoimelle saatavuudelle nousee tietosuojan ja suostumuksen pyytämisen myötä. Uudet lainsäädännöt (esim. GDPR, PSI-direktiivi ja tietosuojalaki) linjaavat uusia velvoitteita tutkijoille ja tutkimusorganisaatioille. Näiden noudattaminen ei kuitenkaan ole aina yksiselitteistä. Kevätpäivillä pohdittiinkin lainsäädännön syvempää eettistä tahtotilaa ja sitä, mikä on tutkimuksen eettisen toteutumisen kannalta erityisen oleellista. Laki usein asettaa eettisen minimitason ja vastuullinen tutkimus vaatii tiukempia tulkintoja. Toinen avoimien aineistojen työryhmä esittelikin Täydentävän ohjeen arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun.

Erityisiä kysymyksiä pohdittiin SOME-datan keräämisestä. SOME-tutkimusta pohtivat panelistit korostivat tutkijan vastuuta arvioida tutkittavalle mahdollisesti kohdistuvaa haittaa ja riskiä sekä tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä toisiaan peilaavina kysymyksinä. Perinteiset suostumuksen muodot eivät ehkä ole enää mahdollisia uudenlaisissa tutkimusaineiston keruutavoissa, mutta perusperiaatteet eivät ole muuttuneet. Tutkittavan oikeudet ja tutkijan vastuu vaativat siten uudelleen määrittelyä ja uusien työkalujen kehittämistä. Tästä on vastuu jokaisella tutkijalla, mutta erityisesti koko tutkimusyhteisöllä. Tutkimusyhteisön tulee käydä keskustelua eettisten periaatteiden toteutumisesta.

Aineistojen avoin saatavuus tarvitsee tuekseen myös teknisiä ratkaisuja. Aineistojen tulee olla löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja uudelleenkäytettäviä – näitä vaatimuksia kuvataan usein yhdessä FAIR-periaatteina. EU-tasolla ja kansallisesti on kehitetty alustoja ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat tutkijalle aineistonsa avoimeksi saattamisen. Työkalut ovat jo hyvällä mallilla esim. Fairdata.fi-sivustolla. Seuraava vaihe on luoda toimivat mallit, joilla tutkijoita tuetaan toteuttamaan aineistojen avoin saatavuus mahdollisimman helposti. 

Kevätpäivät keräsivät ennätyksellisen osallistujajoukon aktiivisia tutkimusyhteisön toimijoita, jotka toivat keskusteluun laaja-alaista osaamista. Näiden kysymysten ratkominen jatkuu nyt Avoimen tieteen koordinaatiossa toimivien asiantuntijaryhmien piirissä aina syyspäiviin asti, joita vietetään Helsingissä Hankenilla 25.–26.11.2019. Lisätietoja: avointiede.fi.

 

 

Avoimen tieteen koordinaatio – Tieteellisten seurain valtuuskunta